Vape Pod là lĩnh vực tương đối mới, tuy nhiên ngành này lại không được nhà nước khuyến khích....